วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

     พัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้   บรรลุสมรรถนะที่สำคัญ  เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ยึดมั่นประชาธิปไตย   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี     ดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข