กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางคนึงนิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 062-3499-179
อีเมล์ : ืืืnoinidnid.ืืืnoinidnid@gmail.com
ที่อยู่ :
62 หมู่บ้านนารีนคร 2 ซอยนนทบุรี 6 แยก 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11130
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2512 ป.4 โรงเรียนศรีวิทยา
2515 ป.6 โรงเรียนศรีวิทยา
2518 ม.ศ.3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์
2520 ม.ศ.5 โรวเรียนอยุธยาวิทยาลัย
2522 ป.กศ.สูง เอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
2523 พม. ศึกษาด้วยตนเอง
2528 ค.บ. เอกคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ครูคศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกซ้อมชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
2 การสอนการทำน้ำพริกปลากระป๋อง