ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.พ. 60 มหกรรมวันวิชาการ
17 ม.ค. 60 ถึง 18 ม.ค. 60 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

27 ก.พ. 59 สอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดนักเรียน
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดนักเรียน