คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พันเอกกิตติ ฐิติวัฒนา
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนา ประสิทธิผล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒ
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ เก้ากิตติ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรรัฐ จุติกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัชน์ กลิ่นพูล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธี คงกล่อม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉัตรานันท์ สุขเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนุลักษณ์ มาแจ้ง ผ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย ตั้งชัยสิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญชู ยศสุพรหม
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยารัตน์ เทพพานิช
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองโดยท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาพรนราย สุวรรณรังสี
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดอำพล ฐิตปุญโญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพล พันธ์บัว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน