กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายภวินท์ ชินทร์นลัย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายพงศธร สองเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวชุดารัตน์ แก้วทัต
ครูอัตราจ้าง สพท.นนทบุรี เขต1
อีเมล์ : ton49num@gmail.com

นางสาวยุวดี ชาเนตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1