กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภวินท์ ชินทร์นลัย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภัทรา วีระวุฒิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวชุดารัตน์ แก้วทัต
ครูอัตราจ้าง สพท.นนทบุรี เขต1