กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจินดารัตน์ โรจนารังสรรค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางคนึงนิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางมณัฏฐยา ปั้นกาญจนโต
ครูอัตราจ้าง อบจ.

นางสาวกิ่งกาญน์ สุดแสงเขียว
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2