กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจินดารัตน์ โรจนารังสรรค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางคนึงนิจ
ครู คศ.2

นางมณัฏฐยา ปั้นกาญจนโต
ครูอัตราจ้าง อบจ.

นางสาวกิ่งกาญน์ สุดแสงเขียว
ครูอัตราจ้าง อบจ.