กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจินดารัตน์ โรจนารังสรรค์
ครู คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางคนึงนิจ
ครู คศ.2
ครุชำนาญการ

นางมณัฏฐยา ปั้นกาญจนโต
ครูอัตราจ้าง อบจ.

นางสาวกิ่งกาญน์ สุดแสงเขียว
ครูอัตราจ้าง อบจ.