คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมพล พันธ์บัว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทักษกร บัวศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา