กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางปวริศา บรรเลงใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนพดล สิงห์โตอาจ
ครูอตัราจ้าง

นายนภดล มิ่งขวัญตา
ครูอัตราจ้าง