กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมรัก ท้าวเครือ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายปรินทร์ ไวพิชากร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4