สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตัวอักษรย่อ  ม.ข.