กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจีรพันธุ์ ดวงษา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางลำเพย บัวกล่ำ
ครูอัตราจ้าง อบจ.

นางสาวสุภาพร ศรีโชค
ครูอัตราจ้าง อบจ.