กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัชนี อ้อวิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปวริศา บรรเลงใจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

Mrs.Debbie Villa Valenzuela
ครู

Mr.Erwin Manangbao Suguaran
ครู

นางสาวสุทธิดา สกุลวงศ์
ครูผู้ช่วย