กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปวริศา บรรเลงใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : pawarisa_yayee@hotmail.com

นางสาวสุทธิดา สกุลวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจีรนันท์ ก่ำเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

Mrs.Debbie Villa Valenzuela
ครู

Anel Balibal Paulo

นางสาวอรณิชา โพธิ์พยัคฆ์
ครู