กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัชนี อ้อวิเศษ
ครู คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปวริศา บรรเลงใจ
ครู คศ.2
ชำนาญการ

Mrs.Debbie Villa Valenzuela
ครู

Mr.Erwin Manangbao Suguaran
ครู