กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญชู ยศสุพรหม
ครู คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอนุลักษณ์ มาแจ้ง
ครู คศ.3
ชำนาญการพิเศษ

นายทักษกร บัวศรี
ครู คศ.1

นางชาลินี ทองศรีเมือง
ครูอัตราจ้าง อบจ.