กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอนุลักษณ์ มาแจ้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0944045460
อีเมล์ : kanyanattida@hotmail.com

นางบุญชู ยศสุพรหม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : bunchuyot@gmail.com

นางสาววราภรณ์ นามมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางชาลินี ทองศรีเมือง
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0838944728