กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญชู ยศสุพรหม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอนุลักษณ์ มาแจ้ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายทักษกร บัวศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางชาลินี ทองศรีเมือง
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1