ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ตั้งอยู่ที่ 54 หมู่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2476 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดใหม่ผดุงเขตเป็นที่ทำการสอน  ต่อมาทางราชการได้ร่วมกับชาวบ้านในตำบลศาลากลาง และตำบลที่อยู่ใกล้เคียง ก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง และเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปี พ.ศ. 2486   มีนายกมล สายชุ่มอินทร์เป็นครูใหญ่คนแรก

 

         ในปี พ.ศ. 2512-2516 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 3 หลัง อาคาร ป.1 ข จำนวน 1 หลัง ในสมัยอาจารย์ เรือง ม่วงเงิน ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่

 

         ในระยะตั้งแต่ปี พ.ศ. 25282541 สถานที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนมีน้ำท่วมถึงทุกปี นักเรียนและครูได้รับ ความลำบากมาก คณะกรรมการโรงเรียนจึงได้ขอความช่วยเหลือจาก ส.ส.สำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ ช่วยดำเนิน การของบประมาณเหลือจ่ายจาก ปีงบประมาณ 2542 ได้สร้างโรงเรียนใหม่แบบ ส.ป.ช. 2/28 จำนวน 1 หลัง ได้เป็นผลสำเร็จ ทางวัดจึงอนุเคราะห์ให้มาสร้าง อาคารเรียนใหม่ทางด้านตะวันออกสุดเขตวัด มีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา และได้ทำการรื้อย้ายอาคารหลังเก่าทั้งหมด 4 หลัง มายุบรวมสร้างใหม่เป็นแบบ 017 อีก 1 หลัง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2543 และย้ายโรงอาหาร ส้วม มาในที่ใหม่ทั้งหมด ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

         ปัจจุบันโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล มัธยมศึกษาปีที่ 3 คน ผู้บริหารคน ปัจจุบัน คือ นายเฉลิมพล  พันธ์บัว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วัดใหม่ผดุงเขต