งานธุรการ และทั่วไป

นางสาวสุธาสินี แหวนทอง
ครูธุรการ

นางสาวสุกานดา โพยนอก
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสุรชัย ทุมภานนท์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายละเอียด น้อยปั่น
ช่างไม้ชั้น 3