งานธุรการ และทั่วไป

นางสาวสุธาสินี แหวนทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุกานดา โพยนอก
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสุรชัย ทุมภานนท์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกิ่งกาญน์ สุดแสงเขียว
ครูอัตราจ้าง อบจ.

นายละเอียด น้อยปั่น
ช่างไม้ชั้น 3