งานธุรการ และทั่วไป

นางสาวสุธาสินี แหวนทอง
ครูธุรการ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : ka.vantong@hotmail.com

นายสุรชัย ทุมภานนท์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เบอร์โทร : -

นายละเอียด น้อยปั่น
ช่างไม้ชั้น 3