กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอุลัยวรรณ สีมาพล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุมาลี บุญมี
ครู คศ.2

นางสาวอนงค์ หลิมสกุล
ครู คศ.2

นางสาวจุฑารัตน์ มะโรงศรี
ครูผู้ช่วย