กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอุลัยวรรณ สีมาพล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : nam_ulaiwan@hotmail.co.th

นางสาวจุฑารัตน์ มะโรงศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : Jutharut_POOPOO@hotmail.comp

นางสาววาสิตา นาจรัส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2