กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกนิษฐา เงินคงพันธ์
ครู คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ครู คศ.1

นางสาวเสาวภาคย์ ฟาหลี
ครู คศ.1