กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกนิษฐา เงินคงพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : 2508 Kanita@gmail.com

นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : wor_namin@hotmail.com

นางสาวเสาวภาคย์ ฟาหลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : looknulooknulooknu@gmail.com

นางมณัฏฐยา ปั้นกาญจนโต
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : cujeab88@gmail.com