กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกนิษฐา เงินคงพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเสาวภาคย์ ฟาหลี
ครู คศ.1