กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกนิษฐา เงินคงพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : 2508 Kanita@gmail.com

นางสาวเสาวภาคย์ ฟาหลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : looknulooknulooknu@gmail.com