ปฐมวัย

นางสาวอริสา โสคำภา
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางถมทอง ทองชัยเดช
ครู คศ.1

นางสาวธมลวรรณ เศรษฐหิรัญกุล
ครู คศ.1

นางสาวฐณิชา ดวงษา
ครูอัตราจ้าง อบจ.