ปฐมวัย

นางสาวอริสา โสคำภา
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางถมทอง ทองชัยเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวธมลวรรณ เศรษฐหิรัญกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวฐณิชา ดวงษา
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1