คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวอริสา โสคำภา
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
อีเมล์ : Krukob.arisa@gmail.com

นางถมทอง ทองชัยเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวธมลวรรณ เศรษฐหิรัญกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
อีเมล์ : thamolwan.set@ku.th

นางฐณิชา ดวงษา
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
อีเมล์ : krutanicha@gmail.com