คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมพล พันธ์บัว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา