รอบรั้ว ม.ข.
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเฉลิมพล พันธ์บัว (อ่าน 68) 04 มี.ค. 62
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) (อ่าน 17) 22 ก.พ. 62
แนะนำครูใหม่ นางสาวสุทธิดา สกุลวงศ์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 155) 16 ธ.ค. 61
คุณนาฏยา ธรรมนิยม มอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท (อ่าน 102) 16 ธ.ค. 61
ขอขอบคุณ คุณคุณกาจบัณฑิต เทียนคำ ศิษย์เก่าได้มอบอุปกรณ์กีฬา ลำโพงเคลื่อนที่ และพัดลมให้กับโรงเรียน (อ่าน 229) 29 มิ.ย. 61
คุณครูอนุลักษณ์ ครูผู้สอนให้ผลสัมฤทธิ์สูง(NT) ชั้นป.3 (อ่าน 229) 27 มิ.ย. 61
คุณครูวีระศักดิ์ ครูผู้สอนให้ผลสัมฤทธิ์สูง(O-NET) กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ ชั้นป.6 (อ่าน 259) 27 มิ.ย. 61
รางวัลชนะเลิศฟุตบอล 7 คน กีฬาเทศบาลตำบลปลายบาง 2561 (อ่าน 347) 23 ม.ค. 61
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2560 คุณครูทักษรกร บัวศรี (อ่าน 355) 16 ม.ค. 61
ครูสอนดี ปีการศึกษา 2560 คุณครูวีระศักดิ์ เนมินทร์ (อ่าน 308) 16 ม.ค. 61