ผู้บริหาร

นายเฉลิมพล พันธ์บัว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2014
ปรับปรุง 08/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 458495
Page Views 634865
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนศึกษาบัณฑิต บางกรวย บางกรวย
2 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ บางกรวย บางกรวย
3 โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) บางกรวย บางกรวย 024475414
4 โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) บางกรวย บางกรวย 0-2446-0554
5 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ บางกรวย บางกรวย
6 โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) บางขุนกอง บางกรวย
7 โรงเรียนวัดบางไกรนอก บางขุนกอง บางกรวย
8 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน บางขุนกอง บางกรวย
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี บางคูเวียง บางกรวย
10 โรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง บางคูเวียง บางกรวย
11 โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา บางคูเวียง บางกรวย
12 โรงเรียนอนุบาลพลอยโสภิต บางคูเวียง บางกรวย
13 โรงเรียนวัดโบสถ์ บางคูเวียง บางกรวย
14 โรงเรียนวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) บางคูเวียง บางกรวย
15 โรงเรียนประสานวิทยานนทบุรี บางสีทอง บางกรวย
16 โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางสีทอง บางกรวย
17 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ปลายบาง บางกรวย
18 โรงเรียนวัดอุบลวนาราม ปลายบาง บางกรวย
19 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ปลายบาง บางกรวย
20 โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) มหาสวัสดิ์ บางกรวย
21 โรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง มหาสวัสดิ์ บางกรวย
22 โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ บางกรวย 0-2447-5418
23 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิหเสนี) นนทบุรี วัดชลอ บางกรวย
24 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ศาลากลาง บางกรวย 02-449-2451
25 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ศาลากลาง บางกรวย
26 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง บางบัวทอง บางบัวทอง
27 โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี 025250353
28 โรงเรียนอนุบาลวัฒนผล ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
29 โรงเรียนการัญศึกษา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
30 โรงเรียนพิทักษ์นครานุสรณ์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
31 โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
32 โรงเรียนประสาทพร ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
33 โรงเรียนอนุบาลเรวดี นนทบุรี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
34 โรงเรียนติวานนท์ศึกษา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
35 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
36 โรงเรียนอนุบาลวัชราภา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
37 โรงเรียนอนุบาลคุณหนู นนทบุรี ท่าทราย เมืองนนทบุรี
38 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ท่าทราย เมืองนนทบุรี
39 โรงเรียนสมานพิชากร ท่าทราย เมืองนนทบุรี
40 โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) ท่าทราย เมืองนนทบุรี 0-2525-3065
41 โรงเรียนอนุบาลยุวัจฉรา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
42 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
43 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
44 โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
45 โรงเรียนอนุบาลคอิศรานล ท่าทราย เมืองนนทบุรี
46 โรงเรียนอนุบาลทรายทอง ท่าทราย เมืองนนทบุรี
47 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
48 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ท่าทราย เมืองนนทบุรี 025800156
49 โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) บางกระสอ เมืองนนทบุรี
50 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) บางกระสอ เมืองนนทบุรี 0-2526-2563
51 โรงเรียนธัมมสิริศึกษา บางกระสอ เมืองนนทบุรี
52 โรงเรียนสันติวัน บางกระสอ เมืองนนทบุรี
53 โรงเรียนอนุบาลดวงใจ บางกระสอ เมืองนนทบุรี
54 โรงเรียนอนุบาลสันติวัน บางกระสอ เมืองนนทบุรี
55 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี
56 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ( สโมสรสากลอุทิศ ) บางกระสอ เมืองนนทบุรี
57 โรงเรียนวัดปราสาท บางกร่าง เมืองนนทบุรี
58 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) บางกร่าง เมืองนนทบุรี 025951948
59 โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางกร่าง เมืองนนทบุรี
60 โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางกร่าง เมืองนนทบุรี
61 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ บางกร่าง เมืองนนทบุรี
62 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี
63 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี 0-2447-4875
64 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี
65 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา บางเขน เมืองนนทบุรี
66 โรงเรียนกฤษณะวิทยา บางเขน เมืองนนทบุรี
67 โรงเรียนอนุบาลนิตา บางเขน เมืองนนทบุรี
68 โรงเรียนอนุบาลจุฬสมา บางเขน เมืองนนทบุรี
69 โรงเรียนอนุบาลศิลประสิทธิ์ บางเขน เมืองนนทบุรี
70 โรงเรียนวัดฝาง บางเขน เมืองนนทบุรี
71 โรงเรียนอนุบาลผึ้งน้อย บางเขน เมืองนนทบุรี
72 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ บางเขน เมืองนนทบุรี
73 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง บางเขน เมืองนนทบุรี
74 โรงเรียนอุดมศึกษา บางไผ่ เมืองนนทบุรี
75 โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา) บางไผ่ เมืองนนทบุรี 0-24470811
76 โรงเรียนวัดโชติการาม บางไผ่ เมืองนนทบุรี
77 โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
78 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
79 โรงเรียนเทพประทานพร สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
80 โรงเรียนพัชรานุบาล สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
81 โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
82 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
83 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
84 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
85 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
86 โรงเรียนเขมพิทยา สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
87 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
88 โรงเรียนพลับพลาศิริวิทยา สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
89 โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี ไทรม้า เมืองนนทบุรี
90 โรงเรียนอนุบาลมณียา ไทรม้า เมืองนนทบุรี
91 โรงเรียนอนุบาลสุรีย์วรรณ ไทรม้า เมืองนนทบุรี
92 โรงเรียนอนุบาลอัมพรรัตน์ ไทรม้า เมืองนนทบุรี
93 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้า เมืองนนทบุรี 0-2985-2597